Blog

Helicobacter Pylori Test Kart

H pylori; insanlarda midenin özellikle antrum ve korpus bölgeleri başta olmak üzere, gastrik hücre metaplazisi görülen bütün bölgelerinde kolonize olabilen konak ve doku tropizmi gösteren bir mikroorganizmadır. Bütün dünyada insanların ortalama %50’sinin midesinde kolonize olduğu tahmin edilen H.pylori’nin prevalansı semptomatik ve asemptomatik gruplar arasında farklılıklar gösterse de, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %60- 85 arasında değişmektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde kişisel hijyene verilen önemli ve en başarılı eradikasyon çalışmaları ile prevalans %10-30’lara kadar geriletilmiştir. Benzer şekilde insidans oranı da gelişmekte olan ülkelerde %3-10/yıl gibi yüksek oranlarda iken, gelişmiş ülkelerde insidans oranıda %0.5’lere kadar düşmüştür. Bildirilen bu oranlar, H.pylori infeksiyonları ve komplikasyonlarının öncelikli olarak gelişmekte olan ülkelerin problemi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Hızlı Üreaz Testi: Gastrik biyopsi örneklerinde H.pylori üreaz aktivitesinin tespiti prensibine dayalı bir testtir. Test besiyeri ortamında kullanılan ürenin örnekte bulunan H.pylori’ye ait üreaz enzimi tarafından hidrolizi sonucu 19 amonyağın açığa çıkması ve ortam pH’sını yükselterek alkali pH’ya dönüştürmesi, bunun sonucu olarak ortamdaki renk indikatörüne (fenol kırmızısı veya brom timol mavisi) bağlı besiyeri renginin sarıdan kırmızıya veya maviye dönmesi esasına dayanır . Testlerin duyarlılığı midedeki bakteri yüküne göre değişir. Test oda ısısında (22oC’) iki saat inkübe edilmelidir. Ucuz, hızlı ve kolay uygulanabilen bir testtir.

About serkan